Európsky parlament bude hlasovať o zaradení potratov medzi ľudské práva

18.10.2013 18:36

Európsky parlament prerokuje v pondelok (21.10.) Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Pojem "sexuálnych a reprodukčných práv" zahŕňa aj právo na potrat, z ktorého sa správa snaží urobiť základné ľudské právo.

Pri prerokovaní správy vo Výbore EP pre práva žien podala europoslankyňa Anna Záborská množstvo pozmeňovacích návrhov, žiaden však nebol prijatý.

Po schválení vo výbore podala Záborská "menšinové stanovisko", v ktorom zdôraznila, že správa nerešpektuje právomoci členských štátov definované v Zmluve o fungovaní EÚ, ani nález Európskeho súdneho dvora, ktorý potvrdil, že každé oplodnené ľudské vajíčko je ľudským embryom a jeho dôstojnosť treba chrániť.

"Ak parlament schváli túto správu, bude to prejav hrubého cynizmu voči viac než miliónu európskych občanov, ktorí podporili iniciatívu "Jeden z nás" za zákaz financovania výskumu, pri ktorom je usmrtené ľudské embryo.

Správa tiež obsahuje hrubé útoky na výhradu vo svedomí, ktorá vychádza priamo zo slobody viery a svedomia garantovanej v Charte základných práv EÚ. V súvislosti s rastúcim počtom odhalení pedofilného správania a sexuálneho zneužívania detí je šokujúca aj požiadavka, aby sa sexuálna výchova na školách poskytovala v "interaktívnej atmosfére bez tabuizovaných tém medzi študentmi a učiteľmi" (čl. 44) už od piateho roku veku dieťaťa," zdôraznila Anna Záborská.

Ide o iniciatívnu správu, ktorej prijatím Európsky parlament žiada Komisiu o predloženie návrhu legislatívy. Hlasovanie o tejto správe je naplánované na utorok, 22.10.2013.

MENŠINOVÉ STANOVISKO Anny Záborskej

"Toto nezáväzné uznesenie porušuje Zmluvu o EÚ a nemožno ho použiť na zavedenie práva na prerušenie tehotenstva alebo proti plnému vykonávaniu iniciatívy ECI(2012)000005. Nemožno presne citovať žiadnu medzinárodnú právne záväznú dohodu ani EDĽP, ani medzinárodné obyčajové právo, ktoré by ustanovovali alebo uznávali takéto právo. Všetky inštitúcie EÚ, orgány a agentúry musia zostať v otázke umelého prerušenia tehotenstva neutrálne. ESD potvrdzuje (C-34/10), že každé ľudské vajíčko je po oplodnení ľudským embryom, ktoré sa musí chrániť. V Deklarácii práv dieťaťa OSN sa stanovuje, že každé dieťa má právo na zákonnú ochranu pred narodením i po narodení. Európska únia by nemala poskytovať pomoc žiadnemu orgánu ani organizácii, ktoré propagujú a podporujú riadenie akejkoľvek činnosti, ktorá zahŕňa umelé prerušenie tehotenstva, alebo sa na takej činnosti zúčastňujú. Musí sa rešpektovať ľudské právo na výhradu svedomia spoločne so zodpovednosťou štátu za zabezpečenie toho, aby pacienti mali prístup k zdravotnej starostlivosti, najmä v naliehavých prípadoch prenatálnej a materskej zdravotnej starostlivosti. Žiadna osoba, nemocnica ani inštitúcia nesmie byť žiadnym spôsobom donucovaná, braná na zodpovednosť alebo diskriminovaná preto, že odmietla vykonať činnosť, ktorá by mohla zapríčiniť smrť ľudského embrya, alebo že odmietla vyhovieť žiadosti o takúto činnosť, asistovať pri nej či dať na ňu odporučenie."

Celé znenie správy nájdete spolu s menšinovým stanoviskom Anny Záborskej tu:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2...