Petícia za ochranu nedele a dekrét o vyhlásení roka sedembolestnej Panny Márie

31.12.2013 00:00

Vážení priatelia,

Všetkým Vám s celého srdca ďakujem za vašu podporu, emaili ale hlavne
modlitby na výzvu AZN za: Zasvätenia celého Slovenského národa
Sedembolestnej Panne Márii.

Tieto modlitby Pán Boh vypočul a naši otcovia biskupi 15. septembra
2014 v Šaštíne zveria Slovensko pod ochranu Sedembolestnej Panny
Márie, Patrónky Slovenska.

Dovoľte, aby som Váš touto cestou znovu požiadal aj naliehavú pomoc a
modlitby za úspešné zavŕšenie petície za prijatie zákona na ochranu
nedele. Prosme najmä za odvahu pre našich otcov biskupov- pastierov,
aby dokázali odolať rôznym politickým a ideologickým tlakom, ktoré sú
na nich vyvíjane a postavili sa nebojácne na obranu Dňa Pána, tohto
najväčšieho sociálneho výdobytku ľudstva, práva zamestnancov na
odpočinok po celotýždennej práci, ale aj spravodlivú mzdu pre všetkých
občanov Slovenska, ale i EÚ. Lebo Boha treba viac počúvať ako ľudí!

Toto je jediná cesta ako sa dá zlepšiť veľmi zlá sociálna situáciu
státisícov občanov Slovenska, ktorí žijú na pokraji chudoby („Sú dve
cesty do biedy: práca v nedeľu a krádež“. J. M. Vianey). Potom aj
Slovenský národ môže očakávať, že ho Boh vyslobodí z tohto novodobého
otroctva, tak ako vyslobodil Izraelitov z Egyptského otroctva. „Preto
ti Pán tvoj Boh prikázal zachovávať sobotňajší deň“ (Dt 5, 15).

Povinnosťou biskupov je pričiniť sa, :“Aby všetci veriaci uznali,
zasvätili a slávili nedeľu ako pravdivý „deň Pána“, v ktorom sa Cirkev
zhromažďuje obnovovať pamiatku jeho veľkonočného tajomstva počúvaním
Božieho slova, obetovaním Pánovej obety, zasväcovaním dňa
prostredníctvom modlitby, skutkov kresťanskej lásky a zdržovaním sa
práce“. (Ján Pavol II., Deň Pána- bod 48.).

Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR TU:
https://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=peticia-za-prijatie-zakona-na-ochranu-nedele-v-nr-sr&cisloclanku=2013070005

Vzhľadom na to, že AZN je nezisková organizácia a bolo by vhodné
usporiadať aj tlačové konferencie na ktorých budeme informovať o
priebehu petície, podporiť nás môžete aj zaslaním sponzorského
príspevku na číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200. Váš príspevok,
za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov
spojených s týmto podujatím.

IBAN SK05 0200 0000 0012 66 06 00 56/0200

Petičný hárok

Napíšte aj vy email naším duchovným pastierom na uvedené emailové
adresy a kópiu pošlite aj na email AZN. Radi ich uverejníme na našom
webe. Verím, že aj tu sa predovšetkým vďaka VÁM „ľady“ pohnú v
prospech všetkých občanov Slovenska a EÚ.

sekretariat@abuba.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, sekretariat-nrb@rcc.sk,
kbs@kbs.sk; kancelaria@abu.sk; uskutocnujte.slovo@gmail.com;

Boh žehnaj Slovensko, Sedembolestna Panna Mária, Patrónka Slovenska,
oroduj za nás.A. Čulen- predseda AZN,

mob: 0902 711 487

www.azn.nawebe.net
uskutocnujte.slovo@gmail.com;DEKRÉT O VYHLÁSENÍ ROKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na
príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov
Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho
ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.

Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začne sláviť 1.
januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude
slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie,
dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.

Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na
Slovensku využili tento rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty
voči našej Matke, Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.
Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie tento čas hojné duchovné
ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach a
spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k
Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a
Vykupiteľovi.

Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom
obnovenia a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom
ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu
nebeskú Matku, ochrankyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane
nenarodeného života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej
Európe.

Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania
Panny Márie.

Mons. Marián Chovanec
_generálny sekretár KBS_ Mons. Stanislav Zvolenský
_predseda Konferencie biskupov Slovenska_