VÝZVA pre kresťanské a verejnoprávne Média (Tv-rozhlas-tlač)

17.11.2012 02:38

Sv.František z Assisi vyzýval veriacich, ale aj panovníkov, aby „odložili všetky starosti a nepokojnú činnosť a s láskou prijímali najsvätejšie Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista, keď sa slávi jeho svätá pamiatka. A vzdávajte Pánovi medzi ľuďom sebe zvereným tú veľkú česť, že bude každý večer heroldom alebo nejakým znamením ohlasované, že všetok ľud má vzdávať chválu a vďaku Bohu, všemohúcemu Pánovi.“

„… Preto naliehavo radím vám – svojim pánom, aby ste odložili všetky starosti a nepokojnú činnosť a s láskou prijímali najsvätejšie Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista, keď sa slávi jeho svätá pamiatka.

A vzdávajte Pánovi medzi ľuďom sebe zvereným tú veľkú česť, že bude každý večer heroldom alebo nejakým znamením ohlasované, že všetok ľud má vzdávať chválu a vďaku Bohu, všemohúcemu Pánovi.

A neurobíte to – vedzte, že musíte zložiť účty svojmu Pánovi a Bohu, Ježišovi Kristovi v deň Súdu…“

(sv.František z Asissi – list vládcom ľudu / Zdroj: „Františkánske pramene“)

Z uvedeného listu sv.Františka môžeme vyrozumieť, že vyzýval ľudí k tomu, aby odložili každú nepokojnú činnosť, ktorá by im bránila sa zúčastniť sv.omše a to každý večer. Ďalej oznamuje, aby sa heroldom alebo inými oznamovacími prostriedkami dalo jasne na známosť všetkému ľudu, že sa majú každý večer schádzať na sv.omši a dokonca upozorňuje, že ak tak neurobia – budú musieť v súdny Deň skladať účty Pánu Bohu.

Zaiste mnohí sa pýtate, prečo sv.František k tomu vyzýval, tak si prečítajte (dole uvedené), čo hovorí Boh so svojimi Svätými a učenie Cirkvi, aby sme tak každý večer konali, ale najprv sa oboznámte s Výzvou, ktorá sa vás týka.

Výzva pre kresťanské a svetské Média

Väčšinou Média (TV-rozhlas-tlač) každý deň aj večer oznamujú rôzne správy a vyzývajú verejnosť, aby sa zúčastňovali na aktivitách, ktoré im ponúkajú, či už sú to televízne noviny, správy, relácie, seriály, filmy atď…

Keďže aj ľudia s mediálnych spoločností sú vyzvaní k účasti na slávení každodennej večernej sv.omši – je žiadúce, aby zanechali svoju „nepokojnú činnosť“ a slávili spoločne sv.omšu s čistým srdcom.

Nakoľko sa dá predpokladať ako túto Výzvu nie každé Média príjmu, tak by mali aspoň v čase večernej sv.omši vysielať práve taký program, kde sa ľudia zúčastňujú na slávení sv.omši. A to v čase od: 18 – 19:00 hod / zimný čas (resp. od 17-20:00 hod), keďže plné slávenie sv.omši sa uskutočňuje aj prípravou a v zotrvaní na milostiach z nej vyplývajúcich.

Večerný modlitbový PROGRAM (Slávenie Eucharistie – sv.omša a večeradlo s Pannou Máriou)

Božie Slovo (Sväté Písmo / Biblia) hovorí:

Kniha: „Skutky apoštolov“ (Sk 2,42-47)  Prvé kresťanské spoločenstvo –

42“ Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň;  prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt’ spasení.“

V „Skutkoch apoštolov“ vidíme, že prví kresťania deň, čo deň zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb …“, čo znamená, že sa zúčastňovali na slávení sv.omše – lebo „lámanie chleba“, znamená v biblickom zmysle: svätá omša.

Toto uskutočňovali na výzvu Pána Ježiša Krista, pretože povedal:

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Evanjelium podľa Lukáša 22,19-20)

Ďalšie zaujímavé a súvisiace biblické Slová, kde sa hovorí o „večernej modlitbe“ môžete nájsť v týchto častiach:

(Mk 1,21-34; Lk 14,15b-24; Ž 141; Mk 8,1-9)

Keďže text Svätého Písma nepíše doslovne o večernom slávení sv.omši, prečítajte si, čo o tom hovoria Svätí z nebeského Kráľovstva, ako aj učenie Cirkvi:

„Drahé deti! Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa každý deň s radosťou zúčastňovali na svätej omši, kde každý deň prežívate ako váš Pán za vás obetoval život, aby ste skrze jeho smrť získali spásu.“ (Panna Mária v Dechticiach pri Trnave / 7.2.1997 / ďalšie posolstvá: 25.41996 / 4.6.1996 / 16.7.1998 / 14.1.1999)

https://www.avemaria.sk/dechtice/

Tu už vidíme doslovne, že Panna Mária vyzýva, aby sme sa zúčastňovali každý deň na sv.omši, ale keď chceme pochopiť ako to máme uskutočňovať – potrebujeme tiež vedieť, čo hovorí o príprave na sv.omšu ako aj o jej úplnom slávení :

„Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha …, 7x Otče náš …, 7x Zdravas Mária …, 7x Sláva Otcu …, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“ (18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

Viac na: https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/16/veceradlo-s-pannou-mariou/