Helmut Schuller a nadacia Polis / cca.300 „rakuskych kňazov – „Pfraffer-initiative“ / Teologicke forum

14.04.2012 19:32

Uvedené spoločenstvá požadujú od pápeža niekoľko zmien vo vieroučných a mravoučných ustanovení. Keďže ich požiadavky sú v rozpore z Božími a cirkevnými prikázaniami (herézy) – pápež Benedikt XVI. ich zamietol, ale oni naďalej pokračujú v odpore proti jeho vyjadreniu.

Tieto spoločenstvá sú na ceste ku exkomunikácii a preto je dôležité sa za nich modliť ako aj poznať ich požiadavky (herézy)  

 

Helmut Schuller a nadacia Polis

Nadácia Polis je pôda, na ktorej sa v rámci žilinského regiónu dlhodobo objavujú témy a diskusie na najrôznejšie témy, pohľady a vízie. Často nové, provokujúce, nie masové, ktoré by možno nemali šancu zaznieť niekde inde. Helmut Schüller už pár rokov svojimi názormi a víri vody v katolíckej cirkvi v Rakúsku. Jeho iniciatíva je však na Slovensku medzi veriacimi skoro úplne neznáma a podľa kuloárnych informácií bola jeho prítomnosť v Žiline priam neželaná a oficiálnymi cirkevnými kruhmi ignorovaná.

Viac na: https://www.postoy.sk/do_ziliny_prisiel_rakusky_halik

Teologicke forum – Mgr.Karol Moravčík

Predseda TF Karol Moravčík privítal vzácnych hostí z Rakúska: Helmuta Schüllera, Johannesa Kittlera a pastoračného asistenta Hansa Koubu. V jeho úvodných vetách zazneli okrem iného i tieto myšlienky:   
Je podobná výzva, akou sa stala výzva rakúskej „Iniciatívy farárov“ (Pfarrerinitiative; PI) k neposlušnosti voči pápežovi a biskupom mysliteľná a  realizovateľná i na Slovensku? Slovenská cirkev, majúca po stáročia spoločné dejiny s Rakúskom v rámci starej monarchie, bola až do konca II. svetovej vojny vo svojej štruktúre, ako aj silným katolicizmom podobná Rakúsku.

Viac na: https://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=984

 

To, čo spája tieto spoločenstva ľudí sú tieto požiadavky:

-          Svätenie žien do kňazského úradu

-          Zrušenie povinnosti celibátu pre kňazov

-          Pripustenie k Sviatostiam rozvedených a znova zosobášených manželov

... a ďalšie iné, ...

 

Reakcia pápeža na požiadavky spomínaných spoločenstiev

 

pp.Benedikt XVI. (homília zo Zeleného Štvrtka 5.4.2012)

 „Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat definitivní rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém blahoslavený Jan Pavel II. neodvolatelně prohlásil, že k tomu církev nebyla Pánem autorizována. Je neposlušnost cestou k obnově církve? Chceme věřit autorům této výzvy, kteří tvrdí, že jsou podněcováni starostí o církev a že jsou přesvědčeni o nezbytnosti čelit pomalosti institucí drastickými prostředky, aby otevřeli nové cesty a pozvedli církev na úroveň dnešní doby. Je však neposlušnost opravdu cestou? Je možné v tom zaznamenat nějaké připodobnění se Kristu, které je předpokladem každé opravdové obnovy anebo jde spíše o zoufalý podnět učinit něco pro přetvoření církve podle vlastních tužeb a idejí?“

Viac na: https://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16194

 

Záver:

Kauza: „300 – Pfraffer-initiative a spol.“ je viacročnou záležitosťou, ktorá po vyjadrení pápeža nadobúda zreteľnejší záver a to smerujúc ku exkomunikácii (ak budú naďalej pokračovať vo svojej falošnej iniciatíve)

Modlime sa za ich obrátenie a nastolenia pravej jednoty vo viery v Cirkvi a učenia Božích prikázaní – evanjelia Ježiša Krista. Nech na orodovanie Panny Márie – Matky Cirkvi, všetkých anjelov a svätých – nás Duch Svätý spája v jedno so Synom ako je On za jedno s Otcom na nebesiach.