Subkomisia KBS vydala vyhlásenie k chystanému štrajku na školách

17.11.2012 02:29

P:3, 13. 11. 2012 17:13, DOM

Banská Bystrica 13. novembra (TK KBS) – Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katolícke školy sa dnes (13. novembra 2012) zišla na mimoriadnom zasadnutí v Banskej Bystrici. Na rokovaní sa zúčastnil i predseda Subkomisie – košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Zo zasadnutia vzišlo vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26.11. 2012:

Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.
Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlásený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia principiálnej podmienky našej podpory štrajku, keďže Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako organizátor štrajku neodvolal politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a akceptoval bez rozporu novely školských zákonov, ktoré prehlbujú nerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojov vzhľadom na zriaďovateľa. OZ PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov a ani žiakov a ich rodičov.

Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na Slovensku, a preto podporujeme

PETÍCIU ZA SPRAVODLIVÉ, HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

„Vážení poslanci a poslankyne Národnej rady slovenskej republiky,
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, týmto spoločne vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad stavom, vývojom a financovaním celého predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku ako aj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít detí.

Od zmien v spoločnosti sme si po dlhých rokoch sľubovali, že sa oblasť vzdelávania dostane v spoločenskom rebríčku na také významné miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Namiesto toho priemerné platy zamestnancov v školstve klesli nad hranicu minimálnej mzdy, samosprávne kraje svojím rozhodovaním o počtoch žiakov prijatých do prvých ročníkov môžu zlikvidovať akúkoľvek strednú školu, študenti a rodičia strácajú slobodu pri rozhodovaní sa o výbere svojej vzdelávacej cesty a finančné prostriedky určené na vzdelávanie sa strácajú v rozpočtoch samospráv.

Za týchto podmienok je iba otázkou času, kedy slovenské školstvo ako systém úplne skolabuje!

Chceme dôrazne upozorniť, že nedávno schválené novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Ďalšie rozpory vidíme medzi ustanoveniami noviel a dohodami uzatvorenými medzi štátom a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými cirkvami na Slovensku, podľa ktorých sa „cirkevným školám poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ostatné školy“. Problematický je aj presun veľkej časti kľúčových kompetencií na orgány samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu kvalifikovane a s dlhodobou víziou rozvoja rozhodovať o špecifických záležitostiach výchovy a vzdelávania.

Preto my, rodičia a zákonní zástupcovia spolu s učiteľmi a zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorí nechcú ísť cestou nátlakového presadzovania svojich požiadaviek, žiadame touto cestou vás, poslancov NR SR, aby ste sa vrátili k prerokovaniu prijatých noviel a dali ich do súladu s Ústavou SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodnými dohodami a zároveň aby ste:

1. prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre všetkých zamestnancov v školstve adekvátne navýšenie miezd zodpovedajúce náročnosti a významu ich povolania;

2. odstránili zo školskej legislatívy ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými zariadeniami v porovnaní s verejnými;

3. legislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne financovať všetky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.“

V Banskej Bystrici 13. 11. 2012

Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita
Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

TK KBS informoval Augustín Hriadeľ